Yes-Memsahib-rehearsal---Tara-Arts-1979.jpg

Rehearsals for Yes, Memsahib at Tara Arts in 1979